top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONDERAANNEMING

Vastgesteld door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a.        Partijen:
           1.    Hoofdaannemer: De rechtspersoon welke schoonmaakwerkzaamheden, daaronder begrepen glazenwasserswerkzaamheden, en bedrijfsdiensten door hem overeengekomen uit te voeren ten behoeve van de opdrachtgever uitbesteedt aan een rechtspersoon, welke deze diensten op basis van onderstaande voorwaarden en zoals in de overeenkomst neergelegd feitelijk uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever. 

2.               Onderaannemer: De rechtspersoon, werkzaamheden uitvoerend voor meerdere opdrachtgevers/hoofdaannemers, die op basis 

van onderstaande voorwaarden de werkzaamheden zoals in de overeenkomst neergelegd feitelijk ten behoeve van de opdrachtgever uitvoert in opdracht van de hoofdaannemer

b.                Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden feitelijk werkzaamheden worden verricht. 

c.                Werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten. 

d.                Werkprogramma: Een formulier waarop partijen in onderling overleg een werkomschrijving hebben aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden. 

e.                Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc. 

 

Artikel 2 Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

 

Artikel 3 Opdrachtbevestiging

a.        Nadat door de onderaannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de hoofdaannemer van

de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag de onderaannemer er van uitgaan, dat de hoofdaannemer zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de hoofdaannemer binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de werkprogramma de onderaannemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.

b.        Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst. 

c.        Bij eenmalige werkzaamheden wordt de hoofdaannemer geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen. 

d.        De onderaannemer zal telkenmale op verzoek van de hoofdaannemer een geldige verklaring (niet ouder dan drie maanden) van correcte betaling aan de uitvoeringsinstelling en de ontvanger der loonbelasting overleggen. 

 

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst 

Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 5 lid g en artikel 8 lid c van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. 

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst 

a.        De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd. De onderaannemer zal daarbij de geldende cao correct naleven.

b.        De onderaannemer zal het werk of een deel daarvan niet door derden laten uitvoeren dan na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring vooraf door de 

hoofdaannemer. Indien zulks het geval is, zal de onderaannemer met de andere onderaannemer een schriftelijk contract opstellen waarvan deze voorwaarden deel uitmaken. In dier voege dat de opdrachtgevende onderaannemer daarin de rechtspositie inneemt van de hoofdaannemer en de opdrachtnemende onderaannemer die van de onderaannemer. 

c.        Uitsluitend de door de hoofdaannemer te geven orders en aanwijzingen zullen door de onderaannemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden opgevolgd, voor zover niet afwijkend van de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende     werkprogramma. De   onderaannemer zal niet zelfstandig de opdrachtgever benaderen over de uit te voeren werkzaamheden, dan na uitdrukkelijke toestemming van de hoofdaannemer. 

d.        De hoofdaannemer kan in afwijking van het hierbovenstaande zijn opdrachtgever of diens gemachtigde schriftelijk verzoeken orders en/of aanwijzingen ten aanzien van de uitvoering van het werk rechtstreeks aan de onderaannemer te geven. De hoofdaannemer zal steeds vooraf de onderaannemer daarvan schriftelijk in kennis stellen.

e.        De onderaannemer zal bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maken van deugdelijke materialen en middelen. De onderaannemer zal de materialen volgens wet en/of voorschrift periodiek laten keuren c.q. onderhouden. 

f.         Onderaannemer zal de hoofdaannemer vrijwaren voor diens aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden wegens het niet naleven door de onderaannemer van verplichtingen ingevolge wet, overeenkomst danwel voorschriften. 

g.        Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan de onderaannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien het aldus gewijzigde werkprogramma tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld. 

h.        Indien het de onderaannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4. 

i.         Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

 

Artikel 6 Contractnaleving en controle 

a.        Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de hoofdaannemer geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het werkprogramma            in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of indien de hoofdaannemer aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de hoofdaannemer de onderaannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en). 

b.        Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste: 

1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking; 

2. een redelijke termijn waarbinnen de onderaannemer de constateerde afwijking dient te herstellen.   

c.        Indien door de onderaannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de hoofdaannemer vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De hoofdaannemer zal de onderaannemer van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de hoofdaannemer aan de gemeld wordt binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de hoofdaannemer en de onderaannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden. 

Artikel 7 Hulpmiddelen 

a.        Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De          onderaannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen. 

b.        In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de hoofdaannemer bij de opdrachtgever bedingen dat deze laatste het voor de uitvoering van het werkprogramma benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos aan de onderaannemer ter beschikking zal stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object, is het de onderaannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn. 

c.        De hoofdaannemer zal eveneens bij de opdrachtgever bedingen dat deze laatste voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten, garderobe en dergelijke, voor onder meer materiaalopslag en kleding, uitsluitend voor gebruik door de onderaannemer en personeel van onderaannemer kosteloos ter beschikking zal stellen. 

 

Artikel 8 Prijs 

a.        De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of              aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. 

b.        Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de hoofdaannemer en/of    onderaannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in overleg met de andere partij en met inachtneming van artikel 4 geschieden. 

c.        Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de onderaannemer, ten gevolge van (een) wijzing(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden. 

 

Artikel 9 Betaling 

a.        Facturering zal plaatsvinden zodra de overeengekomen werkzaamheden of gedeelten waarop een termijnbetaling betrekking heeft door de             onderaannemer naar genoegen zijn opgeleverd. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

b.        Indien betaling nà deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht. 

c.        De onderaannemer zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premies Sociale Verzekeringswetten, AOW etc. 

De onderaannemer vrijwaart de hoofdaannemer voor alle aanspraken dienaangaande. 

d.        Onverminderd het gestelde onder lid b. geldt dat de hoofdaannemer steeds het recht heeft, tenzij de onderaannemer op andere door dehoofdaannemer geaccepteerde wijze waarborgen daartoe heeft verschaft, om ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid, terzake voor dewerkzaamheden verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelastingen te betalen door storting op een zogenaamde G- rekening. Door betaling hiervan is de hoofdaannemer jegens de onderaannemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft. 

e.        De onderaannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de hoofdaannemer ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

f.         Betalingsgeschillen kunnen, in afwijking van artikel 15, worden voorgelegd aan de rechter, die volgens de wettelijke competentieregels bevoegd is. 

g.        Alle kosten, vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de in het ongelijkgestelde partij. 

 

Artikel 10 Verbod van cessie 

Het is de onderaannemer verboden, zijn uit deze overeenkomst jegens de hoofdaannemer voortvloeiende vorderingen zonder diens toestemming aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

a.        De onderaannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de           opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de onderaannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000 per gebeurtenis. Boven € 1.134.000 is de onderaannemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de onderaannemer een ander maximumbedrag overeenkomen (zie lid b van dit artikel). 

b.        Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de               onderaannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de onderaannemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan €1.134.000 doch niet meer dan € 2.500.000 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de onderaannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de hoofdaannemer. 

c.        De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de onderaannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is,            blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De onderaannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en     gevolgschade. 

d.        De onderaannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding inaanmerkingtot het bedrag waartegen de onderaannemer verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van€ 50.000 per aanspraak en €100.000 per verzekeringsjaar. 

e.        Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de onderaannemer niet aansprakelijk. 

 

Artikel 12 Duur van de overeenkomst en beëindiging 

a.        De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

b.        Beëindiging van de overeenkomst kan slechts bij aangetekend schrijven geschieden. Bij beëindiging van de overeenkomst zal door beide partijen een termijn in acht worden genomen van 3 maanden. 

c.        Onverminderd het bepaalde in lid b. geldt dat indien de hoofdaannemer opzegging ontvangt van zijn overeenkomst met de opdrachtgever de           onderaannemer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld. Bij het beëindigen van de hoofdaannemersovereenkomst met zijn       opdrachtgever wordt deze overeenkomst tegelijkertijd geacht te zijn beëindigd. 

d.        Onverminderd het bepaalde in lid b. geldt dat deze overeenkomst in geval van uitvoeren van eenmalige werkzaamheden of diensten is 

beëindigd indien deze zijn beëindigd en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de onderaannemer naar behoren zijn afgewikkeld.

e.        Onverminderd het bepaalde in lid b. zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat: 

1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;

2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;

3. de wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt.

 

Artikel 13 Overmacht 

a.        Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de hoofdaannemer of zijn opdrachtgever tijdelijk – ten hoogste 3 maanden

niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. 

b.        Indien de overmacht langer duurt dan in de lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de onderaannemer en de hoofdaannemer overleg plegen 

over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode. 

c.        Indien door maatregelen van de hoofdaannemer of zijn opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs van die periode. 

Artikel 14 Relatiebeding

a.        De onderaannemer zal zich, gedurende de looptijd van de overeenkomst met de hoofdaannemer en gedurende een periode van 12 maanden         na beëindiging van de overeenkomst met de hoofdaannemer, onthouden van het (laten) verrichten van werkzaamheden/dienstenvergelijkbaar met de werkzaamheden/diensten die hij in opdracht van de hoofdaannemer ten behoeve van de opdrachten (heeft) (laten)verricht(en). Tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen. 

b.        Indien zonder toestemming van de hoofdaannemer door de onderaannemer een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst is aangegaan voor het (laten) uitvoeren van werkzaamheden/diensten als uitgevoerd in opdracht van de hoofdaannemer ten behoeve van de opdrachtgever zoals bedoeld in lid a. en binnen de in lid a genoemde periode van 6 maanden, verbeurt de onderaannemer aan de hoofdaannemer een boete van € 500 per dag of een gedeelte van een dag, dat een zodanige overeenkomst geduurd heeft respectievelijk nog voortduurt. Onverminderd het recht van de hoofdaannemer een vergoeding van de werkelijk door haar geleden kosten en interesten te vorderen, voor zover het verbeurde boetebeding overschrijdende. 

 

Artikel 15 Geschillen 

a.        Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering én beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van Hoger Beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil    is aanwezig wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. 

b.        Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid deovereenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten, welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

c.        De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het haar opgelegde reglement. 

bottom of page