top of page

Privacy Statement CleaningFellows

 

Bij CleaningFellows staat een uitstekende dienstverlening aan haar klanten voorop. Om dat te kunnen doen is het nodig dat wij persoonsgegevens verwerken. Als wij dat doen zullen wij deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. Niet alleen zorgt CleaningFellows er ook voor dat elke verwerking (gebruik) van persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, maar CleaningFellows hecht er ook aan dat u volledig op de hoogte bent wat er met deze gegevens gebeurt. Meer hierover kunt u lezen in dit Privacy Statement. 

 

Wie is verantwoordelijk met betrekking tot uw persoonsgegevens?

CleaningFellows B.V. is gevestigd te Den Haag aan de Binckhorstlaan 36 (2516 BE) en is verantwoordelijk(e) voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van dit Privacy statement Vallen. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

CleaningFellows verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Wij kunnen in dat verband onder meer uw voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadres, KvK-nummer, BTW-identificatienummer en nadere bedrijfsgegevens (bij eenmanszaken en vennootschappen onder firma mogelijk een persoonsgegeven) verwerken. Vanzelfsprekend verwerken wij ook de inhoud van de met u gesloten overeenkomsten en gemaakte afspraken.

 

Waarom we persoonsgegevens nodig hebben en gebruiken?

CleaningFellows verwerkt de hierboven weergegeven persoonsgegevens voor de volgende doelen en wettelijke grondslagen:

CleaningFellows verwerkt de hierboven weergegeven persoonsgegevens hoofdzakelijk om de met haar gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Daaronder wordt ook verstaan het hierover communiceren met haar klanten. Ook worden deze gegevens gebruikt om facturen te kunnen sturen, betalingen te administreren en eventueel vorderingen te kunnen incasseren. De gegevensverwerking is soms ook noodzakelijk om een wettelijke plicht na te komen waaraan CleaningFellows onderworpen is, zoals bijvoorbeeld de Wet Rijksbelastingen.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Vanzelfsprekend bewaart CleaningFellows uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor het is verwerkt. Hoe lang een persoonsgegeven wordt bewaard is afhankelijk voor het doel waarvoor het verwerkt is. Als de gegevensverwerking betrekking hebben op een overeenkomst met ons dan worden uw (persoons)gegevens die samenhangen met die overeenkomst en daarmee samenhangende facturen en andere financiële gegevens, uit hoofde van fiscale verplichtingen gedurende zeven jaar bewaard.

In specifieke gevallen kunnen we persoonsgegevens langer bewaren dan hierboven aangegeven, bijvoorbeeld als dat nodig is in verband met mogelijke juridische procedures.

 

Delen met anderen

In principe delen we uw gegevens alleen met anderen als er een goede reden of verplichting voor is. Zo schakelt CleaningFellows bij de opvoering van haar opgedragen taken ook andere dienstverleners in. Hierbij kan worden gedacht aan bedrijven als postbedrijven, schoonmaakbedrijven en ICT-dienstverleners, incassobureaus, werving- en uitzendbureaus. Deze bedrijven kunnen als dat noodzakelijk is voor het desbetreffende doel uw persoonsgegevens ontvangen. 

CleaningFellows is in sommige gevallen ook gehouden persoonsgegevens te verstrekken aan bepaalde opdrachtgevers en aan daartoe bevoegde (overheids)instellingen, zoals toezichthouders, het UWV, opsporingsinstanties en de belastingdienst.

Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan verwerkers of derden, zal CleaningFellows erop toezien dat de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

In kaart brengen websitebezoek

CleaningFellows gebruikt bij het bezoek aan de website www.cleaningfellows.nlgebruik van cookies. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij verzamelen daarmee gegevens over het IP-adres, het type en de taal van uw browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte, de pagina’s die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. 

Wanneer u bij opening van de website ervoor kiest cookies te laten plaatsen, verwerken wij uw gegevens zodat wij u informatie en advertenties te kunnen laten zien die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruikt, hieronder valt onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Heeft u nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegeven omgaan, wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen, kunt u een e-mail sturen aan backoffice@cleaningfellows.nl. U kunt ook een brief sturen aan:

CleaningFellows B.V.

Binckhorstlaan 36 – M4.21

2516 BE Den Haag

Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam en adresgegevens met een nadere motivering.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van CleaningFellows, neem dan eerst contact op met ons. Dit kan via ons emailadres backoffice@cleaningfellows.nl. U wordt dan geholpen door onze klachtencoördinator. U heeft daarnaast uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

bottom of page